Skip to main content

Budaya Integriti Penjawat Awam

 

Sejak akhir-akhir ini banyak diperkatakan mengenai isu yang melibatkan integriti terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Isu penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah, penyelewengan walaupun dilakukan oleh segelintir individu penjawat awam namun tempiasnya tetap terkena kepada keseluruhan penjawat awam yang berada di negara ini.

Adalah penting untuk diketahui bahawa tidak semua penjawat awam dalam negara ini tidak mengamalkan budaya integriti seperti yang telah ditetapkan. Kebanyakan penjawat awam masih mendukung prinsip integriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua lapisan masyarakat dengan sedaya upaya mereka.

Apa yang dimaksudkan dengan integriti? Integriti secara umumnya adalah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan sesebuah organisasi. Isu integriti berkait rapat de­ngan isu etika dan nilai-nilai murni dalam diri seseorang dan sesebuah organisasi.

Integriti penjawat awam pula merujuk kepada apabila seseorang menjawat apa-apa sahaja jawatan yang diamanahkan dalam perkhid­matan kerajaan, penjawat awam terbabit perlu bertindak secara ju­jur dan amanah mengikut bidang kuasa dan tugasnya, telus, tiada konflik peribadi, berwibawa, akauntabiliti serta patuh kepada segala peraturan dan undang-­undang yang ditetapkan.

Apabila berlaku sesuatu konflik kepentingan, keutamaan haruslah diberikan kepada kepentingan awam. Oleh itu, adalah penting bagi semua penjawat awam melaksanakan segala tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaiknya supaya kepercayaan masyarakat umum terhadap penjawat awam tidak terjejas sehingga boleh mengganggu kestabilan dan keharmonian negara.

Kerajaan telah lama cuba untuk menerapkan perkhidmatan awam yang lebih berkualiti serta berintegriti dalam negara ini melalui pengenalan beberapa dasar dan polisi yang berkaitan mulai dengan me­lancarkan kempen Bersih, Cekap dan Amanah pada 1982, kempen Kepimpinan Melalui Teladan pada 1983, Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam pada 1985, Etika Kerja Islam pada 1987, Budaya Kerja Cemerlang pada 1989, Anugerah Kualiti pada 1990, Piagam Pelanggan pada 1993, e-kerajaan dan MS ISO 9000 pada 1996, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada 2002, petunjuk prestasi utama (KPI) dan Islam Hadhari pada 2005 dan lain-lain langkah lagi.

Segala dasar dan polisi berkaitan yang dilaksanakan seharusnya di­amalkan oleh semua penjawat awam dengan sepenuh hati supaya mereka dapat melakukan sebarang tugas yang diberikan dengan baik dan cekap.

Selain pelaksanaan dasar dan polisi, pihak kerajaan juga mengeluarkan banyak pekeliling perkhid­matan awam bagi memberi garis panduan kepada setiap penjawat untuk membudayakan sikap inte­griti dalam melaksanakan sesuatu tugas atau amanah yang diberikan kepada mereka seperti Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. Bil. 1. 2008, Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. Bil. 1 2009, Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam, Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 2, 1996, Panduan Melaksanakan ISO 9000: 2000, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5, 2007. Panduan Pengurusan Pejabat dan lain-lain lagi.

Pada 24 Julai 2013, Jabatan Per­khidmatan Awam (JPA) juga mengeluarkan Pekeliling Perkhid­matan Bil.6/2013 mengenai Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam.

Unit Integriti (UI) adalah sebuah unit yang ditubuhkan di setiap kementerian, jabatan dan agensi kerajaan sama ada di peringkat Persekutuan atau pun di peringkat negeri yang bertanggungjawab menguruskan dan melaksanakan inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dengan secara yang lebih fokus, terancang, efisien dan optimum.

Segala garis panduan yang dike­luarkan perlu diikuti dengan sebaik-baiknya supaya sesuatu tugas atau amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Sikap integriti serta akauntabiliti adalah antara prinsip yang perlu ada dalam setiap penjawat awam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka.

Pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan yang disertakan dengan amalan prinsip-prinsip integriti akan dapat memastikan segala peruntukan yang diberikan kepada setiap agensi, program, aktiviti atau projek dapat disalurkan kepada pihak yang sepatutnya tanpa menghadapi risiko ketirisan atau kebocoran.

Nilai-nilai integriti yang telah lama disuruh dalam Islam juga perlu dihayati serta diamalkan oleh semua penjawat awam khususnya buat penjawat awam yang beragama Islam.

Islam menegah umatnya untuk melakukan sesuatu perkara yang sia-sia, yang tidak membawa apa-apa faedah serta yang boleh membawa kepada kemusnahan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al – Maidah: Ayat 2 – “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perlanggaran”.

DR. MUZAFFAR SYAH MALLOW ialah Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah dan Undang–Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Sumber Asal: http://www.utusan.com.my/rencana/utama/budaya-integriti-penjawat-awam-1.206016#ixzz51gnxe0KR
© Utusan Melayu (M) Bhd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *